Τα επώνυμα άρθρα καθώς και οι αναδημοσιεύσεις από άλλους ιστότοπους εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Τα υπόλοιπα κείμενα του ιστολογίου εκφράζουν την άποψη της συντακτικής ομάδας.
Από σήμερα (9/3/2016) ξεκινάμε την δημοσίευση (στο αριστερό side bar του ιστολογίου, στο πάνω μέρος) των Τεχνικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Πρέβεζα, που ξεκίνησε να συντάσσει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Πρέβεζα. Η αρχή γίνεται με το Τεχνικό Δελτίο Πατάτας (7-3-2016) και θα ακολουθήσουν Δελτία και για άλλες καλλιέργειες.

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΥπΑΑΤ: Προδημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης Νέων Γεωργών.

Το ΥπΑΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα στην δημοσιότητα την προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017». Η προδημοσίευση αφορά στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 4 Περιφέρειες που αφορά η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis

Η Προδημοσίευση της 2 η Πρόσκλησης του Προγράμματος Νέων Γεωργών κοινοποιείται στις Περιφέρειες που αφορά.

Διαβάστε ολόκληρη την προδημοσίευση


Πηγή: www.agrotypos.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Προδημοσίευση πρόσκλησης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ από το ΥΠΑΑΤ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 2 Ιουνίου την προδημοσίευση της πρόσκλησης για τα "Σχέδια Βελτίωσης".
Ολόκληρο το σχετικό Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:


Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προδημοσίευση πρόσκλησης για τα «Σχέδια Βελτίωσης»
προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ
Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr , η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 256 εκατ. ευρώ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων είναι τα εξής:
 • Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 60 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών.
 • Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.
 • Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.
 • Στο 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.
 • Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει:
  α) έως και τις 300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
  β) έως και τις 500.000 ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων όλων των τύπων, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.
 • Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
 • Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:
  α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
  β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
 • Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας ανέρχονται από 40% έως και 85%. Αναλυτικότερα περιγράφονται στην παράγραφο 9 της Προδημοσίευσης.
 • Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.
 • Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης και το όριο των πιστώσεων, η διαδικασία υποβολής, εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του προγράμματος θα προσδιορίζονται αναλυτικά στο θεσμικό πλαίσιο του μέτρου και στην απόφαση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της οικείας Περιφέρειας.
Η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση ανά Περιφέρεια του Προγράμματος σχεδίων βελτίωσης εκτός από τις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr , www.agrotikianaptixi.gr , θα αναρτηθούν και στις ιστοσελίδες των Περιφερειών. 
Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Δελτίο Τύπου της ΔΑΟΚ Πρέβεζας για την κάμπια που κατατρώει δασικά φυτά σε Αμμουδιά-Μυρσίνη.

Ζημιά από το έντομο Lymantria dispar στην περιοχή της Μυρσίνης
 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας προχώρησε σε έκδοση Δελτίου Τύπου σχετικά με την κάμπια που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας και έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε δασικά κυρίως φυτά.
Το Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

"Η ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας προχώρησε άμεσα σε αυτοψία-δειγματοληψία του εντόμου Lymantria dispar από διάφορες περιοχές της Π.Ε. (Μυρσίνη-Ωρωπός-Μεσοπόταμος) για διαπίστωση του σταδίου που βρίσκεται, ώστε αφού αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν στην αγροτική παραγωγή, να ληφθούν ενδεχομένως άμεσα μέτρα.
Τα δείγματα απεστάλησαν στο Ι.Δ.Ε. (Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών).
Με το από 25/5/2017 έγγραφό του το Ι.Δ.Ε. διαπιστώνει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η προνύμφη θα μεταμορφωθεί στην ενήλικη μορφή του (λεπιδόπτερο), οπότε και θα πάψει να τρέφεται με τα φύλλα των διαφόρων ξενιστών του.
Για το λόγο αυτό αφ' ενός δεν ενδείκνυνται μέτρα καταπολέμησης (ψεκασμοί με εντομοκτόνα κλπ.), αφετέρου δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για την αγροτική παραγωγή".
Προνύμφη της Lymantria dispar στη Μυρσίνη
Δέντρο πλατάνου πλήρως αποφυλλωμένο από Lymantria dispar

Να πούμε και μερικά στοιχεία συμπληρωματικά για το έντομο Lymantria dispar.
Η  λυμάντρια (Lymantria dispar) είναι έντομο της τάξης των λεπιδοπτέρων (πεταλούδα).
Το πουρνάρι είναι ο πιο σημαντικός ξενιστής του εντόμου λυμάντρια (Lymantria dispar) , ωστόσο πρόκειται για είδος εξαιρετικά πολυφάγο. Έχει παγκόσμια εξάπλωση και προσβάλλει σύμφωνα με μελέτες περισσότερα από 600 είδη φυτών.
Το έντομο έχει μία γενεά ανά έτος. Οι προνύμφες του εκκολάπτονται την άνοιξη και η παρουσία τους είναι εμφανής συνήθως έως τον Ιούνιο. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους μεταβαίνουν σε προστατευτικά σημεία προκειμένου να νυμφωθούν.
Η έξοδος των ενήλικων συμβαίνει από τον Ιούνιο – Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Τα αβγά που τοποθετούν στους ξενιστές παραμένουν στα σημεία απόθεσης χωρίς να εκκολαφθούν μέχρι την επόμενη άνοιξη.
Το έντομο αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, εφόσον απαιτείται, με ψεκασμούς φυλλώματος σκευασμάτων του Bacillus thuringiensis.
Οι ζημιές που προκαλεί πάντως η Λυμάντρια σπανίως είναι τέτοιες που να οδηγούν σε ολική ξήρανση των φυτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα προσβεβλημένα φυτά αναβλαστάνουν αμέσως μόλις τελειώσει η "επιδρομή" από τις φυλλοφάγες κάμπιες.

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ενισχύεται ο ρόλος του ΕΦΕΤ στους ελέγχους τροφίμων από 19 Ιουνίου.

Ενισχυμένες αρμοδιότητες τόσο στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης εκτός από την πρωτογενή παραγωγή και στη συσκευασία όσο και στον κλάδο κρέατος που αναλαμβάνει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας αποκτά ο ΕΦΕΤ.
«Ο ΕΦΕΤ, έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας των επίσημων ελέγχων στους τομείς των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παρασκευής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης», σύμφωνα νε τη  νέα ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Β΄1763) και φέρει την υπογραφή των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πρόκειται για το επόμενο βήμα μετά την ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής του πολυνομοσχεδίου μετά την αξιολόγηση, με την απόφαση να τίθεται σε ισχύ από 19 Ιουνίου 2017.
Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, ο ΕΦΕΤ στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης θα είναι αρμόδιος για τις:
Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος.
Εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και μηχανικά διαχωρισμένου κρέατος.
Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας.
Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών από μη μεταποιημένη ζωική πρώτη ύλη με δραστηριότητα μεταπώλησης.
Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης και κολλαγόνου.
Κέντρα συλλογής γάλακτος.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος.
Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.
Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτού από νωπό γάλα.
Κέντρα συλλογής, ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών.
Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
Εγκαταστάσεις συσκευασίας μελιού πέραν των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας.
Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παρασκευής σαλιγκαριών/βατραχοπόδαρων.
Εγκαταστάσεις ανασυσκευασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Ψυκτικές αποθήκες εναπόθεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Αγορές χονδρικής πώλησης.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με τα Συμπληρωματικά μέτρα για τη νομοθεσία στα τρόφιμα.pdf.

Πηγή: www.agronews.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Αιτήσεις έως 4 Δεκεμβρίου για άδειες διατήρησης στάβλων εντός και πλησίον οικισμών.

Τη δυνατότητα λήψης άδειας διατήρησης για υφιστάµενες, εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, κτηνοτροφικές µονάδες, θα έχουν προσεχώς χιλιάδες παραγωγοί, που αντιµετωπίζουν θέµατα µε την αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους, γιατί είχαν την ατυχία, αφότου λειτούργησαν, να αναπτυχθούν δίπλα τους οικισµοί.
Τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, σηµεία της οποίας δηµοσίευσε η εφημερίδα Agrenda, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης, για να την προωθήσει στα υπόλοιπα συναρµόδια υπουργεία, προς υπογραφή. Μεταξύ των προϋποθέσεων που τίθενται, είναι η ύπαρξη και λειτουργία των εν λόγω κτηνοτροφικών µονάδων, κατά την έναρξη (12 Απριλίου 2012) ισχύος του νόµου 4056/2012.

Το περιεχόµενο της απόφασης έρχεται να ικανοποιήσει το πάγιο αίτηµα αρκετών κτηνοτροφικών συλλόγων. ∆ηλαδή, την παροχή άδειας διατήρησης υφιστάµενης κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, µε τον αριθµό των ζώων που είχε, για όσο καιρό θα συνεχίσει το επάγγελµα του κτηνοτρόφου, ο ιδιοκτήτης της.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1, Σκοπός
Σκοπός της είναι ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών» του ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΑΡΘΡΟ 2, Πεδίο εφαρµογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/12, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µε δυναµικότητα µεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται µε τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστηµένες είτε εντός ορίων κατοικηµένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις µικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος του άρθρου 20 του νόμου 4056/12, όπως αυτές µπορούν να προσαρµοσθούν βάση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του νόμου 4056/2012 για τη µείωση των ελαχίστων αποστάσεων.


ΑΡΘΡΟ 3, Όροι και Προϋποθέσεις Έκδοσης Άδειας ∆ιατήρησης
∆υνατότητα συνέχισης λειτουργίας εντός ορίων κατοικηµένων περιοχών ή πλησίον αυτών παρέχεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 οι οποίες Α) είχαν ιδρυθεί - κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, Β) διατηρούν τη δυναµικότητα που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β΄ όπως ορίζονται µε την υπ΄αριθµ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες υποχρεούνται να µειώσουν τη δυναµικότητά τους στο παραπάνω ποσοστό.

Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται είτε: α) από τον κωδικό εκµετάλλευσης- αν έχει ήδη χορηγηθεί - από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, β) από τη ∆ήλωση ΟΣ∆Ε, γ) από σχετική βεβαίωση ∆ηµόσιας Αρχής, Γ) µονάδες δυναµικότητας εντός των ορίων της κατηγορίας Β υπάγονται σε ΠΠ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 46296/08-08-2013 ΚΥΑ, ∆) µονάδες µε δυναµικότητα µικρότερη από εκείνη της κατηγορίας Β πρέπει να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. ∆εν επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων είχε διακοπεί η λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4056/2012.


ΑΡΘΡΟ 4, Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισµών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηµα στην οικεία ∆ΑΟΚ. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4-12-2017. ∆εκτές γίνονται και αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόµενους πριν τη δηµοσίευση της παρούσας και εξετάζονται µετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας, διακόπτεται µε απόφαση Περιφερειάρχη η λειτουργία εγκαταστάσεων ενδιαφερόµενων που δεν έχουν υποβάλλει ανάλογο αίτηµα.Αιτήσεις µέχρι 4 ΔεκεµβρίουΣυνεργάτες του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γιάννη Τσιρώνη εκτιµούν µιλώντας στην εφηµερίδα Agrenda ότι «η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ, πιθανότατα προς το τέλος Μαΐου».

Πρέπει να προηγηθεί η υπογραφή της από τους συναρµόδιους υπουργούς, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, για να ακολουθήσει η δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολούθως, εκτιµάται ότι θα ξεκολλήσει επιτέλους η διαδικασία, για να λάβουν άδειες διατήρησης, αφού υποβάλλουν αίτηση ως τις 4 ∆εκεµβρίου 2017, όπως ορίζεται, χιλιάδες κτηνοτρόφοι, που έχουν σήµερα εκκρεµότητες.

Ως προς τούτο, αξίζει να σηµειωθεί ότι επί συνόλου 125.000 κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, µόνο οι 20.000 είναι νόµιµες. Μάλιστα πληροφορίες λένε ότι µε το νόµο που είναι σε ισχύ σήµερα, µόνον 1.000 στάβλοι έχουν νοµιµοποιηθεί βάσει του νέου καθεστώτος, εξαιτίας του µεγάλου όγκου των εγγράφων που απαιτούσαν οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, από τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς, να τους προσκοµίσουν.

Δωρεάν μετεγκατάσταση από τα Leader
Η µετεγκατάσταση των σταβλικών εγκαταστάσεων χωρίς τη δυνατότητα εκσυγχρονισµού ώστε «να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων» θα επιδοτείται µέσω των νέων προγραµµάτων Leader. Σύµφωνα µε τα όσα γνωστοποίησαν οι διαχειριστικές αρχές σε πρόσφατη ηµερίδα για τα Προγράµµατα, η δυνατότητα αυτή εντάχθηκε στα πλαίσια των νέων Leader µε ποσοστό ενίσχυσης που κυµαίνεται από 80-100%.

Η µετακόµιση των στάβλων εντάσσεται στην υποδράση «19.2.4 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» των Leader µε τον κωδικό: «Μετεγκατάσταση κτηρίων γεωργικών εκµεταλλεύσεων (χωρίς εκσυγχρονισµό) για την βελτίωση ποιότητας της ζωής των κατοίκων».


Αναδιαµορφώνονται τα ποσάΣηµειώνεται εδώ, ότι τα ποσά που είχαν δοθεί στις Αναπτυξιακές Εταιρείες για να τρέξουν τα Leader αναµένεται να αναδιαµορφωθεί. Συγκεκριµένα οι Αναπτυξιακές καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου τα σχέδιά τους και για τις επενδύσεις που θα κάνουν οι ιδιώτες στις περιοχές που βρίσκονται.

Αναφορικά µε τις νέες δυνατότητες επένδυσης που θα έχουν οι ενδιαφερόµενοι στα πλαίσια των Leader, αυτές είναι οι εξής:
-Μεταποίηση, εµπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν (ποσοστό ενίσχυσης: 30–40 %).
-Μεταποίηση, εµπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα µη γεωργικό προϊόν (ποσοστό ενίσχυσης: 20–30 %)
-Επενδύσεις στον τοµέα του τουρισµού (ποσοστό ενίσχυσης: 30–40 % ή 65 %).
-Βιοτεχνία, χειροτεχνία, εµπόριο, παραγωγή ειδών µετά την 1η µεταποίηση (ποσοστό ενίσχυσης: 30–40 % ή 65 %).
-Επενδύσεις παροχής υπηρεσιών όπως παιδικοί σταθµοί, αθλητικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ. (ποσοστό ενίσχυσης: 30 –40 % ή 65 %).
-Οικοτεχνία (Νόµος 4235/2014) (ποσοστό ενίσχυσης: 30 –40 %).


Πηγή: www.agronews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση-Καταγγελία του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηπείρου-Λευκάδας για την απόλυση συναδέλφου.

Ανακοίνωση-Καταγγελία του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηπείρου-Λευκάδας για την απόλυση συναδέλφου

Πληρώσαμε την ανάπτυξή τους – να πληρώσουν τη κρίση τους!

Συνάδελφός απολύθηκε από την εταιρεία AGRIFERT.
H συγκεκριμένη εταιρεία, αφού είχε προχωρήσει σε μονομερή μείωση του μισθού του συναδέλφου μας, στη συνέχεια του ζήτησε να εργαστεί με μπλοκάκι. Η απαράδεκτη αυτή εργασιακή σχέση του «πρόσφερε» μηδενικό ουσιαστικά εισόδημα. Μετά την άρνηση του συναδέλφου, η εταιρεία προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασής του, την οποία είχε μετατρέψει σε τετράωρο εν αγνοία του!!!
Δηλαδή, είχε Γεωπόνο με έδρα την περιοχή μας και σε τέσσερις ώρες πήγαινε στη Πελοπόννησο, δούλευε και γύρναγε στο σπίτι του ή πήγαινε σε μια περιοχή δούλευε, έμενε εκεί και δούλευε την επόμενη μέρα τέσσερις ώρες !!! Η ξεφτίλα σε όλο της το μεγαλείο!


Η απόλυση αυτή δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη.
Δεν θα νομιμοποιηθεί ανάμεσά μας η τρομοκρατία της ανεργίας και της ανασφάλειας.

Δεν θα νομιμοποιηθεί η τρομοκρατία της εργοδοτικής-διευθυντικής αυθαιρεσίας, της απόλυσης και της ταυτόχρονης πρόσληψης προσωπικού με μπλοκάκια (ως επιχειρηματίες γαρ), πιο φτηνών για τον εργοδότη, με κουτσουρεμένα δικαιώματα και χαμηλές απαιτήσεις!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

συγκυβέρνηση και εργοδότες σαρώνουν τα πάντα. Ισοπεδώνουν τα εργασιακά μας δικαιώματα προσπαθώντας ταυτόχρονα να πνίξουν αυτό που μπορεί πραγματικά να νικήσει την κανιβαλική τους πολιτική: την αλληλεγγύη και την ενότητά μας.

Οι απολύσεις της δικιάς τους κρίσης συνεχίζονται είτε στις επιχειρήσεις που «δεν έχουν δουλειά» είτε σε αυτές που έχουν υπερβολικά κέρδη.

Είναι κοινό μυστικό ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου μας, έχουν πληγεί λιγότερο από κάθε άλλο κλάδο το τελευταίο διάστημα. Πάνω από τις πλάτες των συναδέλφων μας έχει περάσει ο τζίρος και τα κέρδη των εταιρειών. Αυτό ισχύει και για τους απολυμένους συναδέλφους.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, χρήματα υπάρχουν για να ζούμε όλοι αξιοπρεπώς από μία και μόνο δουλειά και μάλιστα σε πολύ καλύτερες συνθήκες μόνο που ονομάζονται «κέρδη» και «υπερκέρδη», μόνο που δίνονται στις τράπεζες και τη διαπλεκόμενη κρατικοδίαιτη-επιδοτούμενη «επιχειρηματική πρωτοβουλία».

Οι εργαζόμενοι να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να ανατρέψουμε το εφιαλτικό εργασιακό τοπίο που διαμορφώνεται τόσο στην περιοχή μας όσο και παντού. Η επίθεση αφορά όλους μας και μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντισταθούμε. Μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Έχουμε δύναμη και πρέπει να το καταλάβουμε. Να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.

Μπορούμε, όταν κι εφόσον υψώσουμε το ανάστημά μας απέναντι σε όσους μας επιτίθενται.


Να μειωθούν τα κέρδη τους κι όχι οι θέσεις εργασίας!

Το σωματείο μας στηρίζει το συνάδελφο με όλες του τις δυνάμεις στη διεκδίκηση όλων των δεδουλευμένων του και στην προσπάθειά του για ανεύρεση νέας εργασίας.

Στις 17 Μάη καλούμε στην απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο 4ο μνημόνιο
.


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Παράταση δίνει η Κομισιόν μέχρι τις 15 Ιουνίου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Τη δυνατότητα να παρατείνουν την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, όποιες χώρες το επιθυμούν, μέχρι και τις 15 Ιουνίου ανακοίνωσε η Κομισιόν. Έτσι πλέον η προθεσμία από τις 15 Μαΐου που ήταν παρατείνεται κατά ένα μήνα, μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την υποβολή αιτημάτων από αρκετές χώρες μέλη που πραγματοποίησαν μετατροπές στα συστήματα διαχείρισης των αιτήσεων γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους αγρότες.
Η παράταση αυτή αφορά τόσο τις άμεσες ενισχύσεις για τους παραγωγούς, όσο και για τα αιτήματα της χρηματοδότησης των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Ο Επίτροπος Γεωργίας, κ. Χόγκαν, τόνισε ότι «η παράταση δόθηκε για να επιτραπεί η έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, αλλά τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν τελικά να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δίνεται για παράταση της υποβολής των δηλώσεων θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι κανόνες για την ορθή οικονομική διαχείριση».


Πηγή: www.agrotypos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Προκηρύχθηκε η δράση 4.2.1 του ΠΑΑ που αφορά μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.Στα πλαίσια του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Δράση 4.2.1 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)."

Ολόκληρη την Πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.

Αναφέρουμε παρακάτω κάποια από τα βασικά στοιχεία της Πρόσκλησης:

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
ε) Ζωοτροφές.
στ) Δημητριακά.
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Οίνος.
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:
α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.
β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
γ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.
δ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.
ε) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.
στ) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/ 26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
ζ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

1.7 Ποσά και ποσοστά στήριξης
α) Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:
Δράση: 4.2.1
Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €

β) Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται έως 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 59§3α (εκτός μικρών νησιών Αιγαίου) & 59§3β καν. 1305/2013
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ : 50%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 59§3α καν. 1305/2013 (μικρά νησιά Αιγαίου όπως ορίζονται στον καν. 229/2013)
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ): 75%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 59§3γ & 59§3δ καν. 1305/2013
ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 40%

3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

α) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εντύπως).

β) Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

γ) Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο.


Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Σοβαρή απειλή για τον Αμβρακικό: Ανοξική ζώνη.

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα, στις 28-4-2017 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «Ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: αποτύπωση, επιπτώσεις και διαχείριση» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 2009-2014 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ). Λόγω της ιδιαιτερότητας του ο Αμβρακικός συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επιστημονικής και όχι μόνο κοινότητας με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ημερίδες, όπως επισήμανε και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κουτσικόπουλος. Όμως η συγκεκριμένη ημερίδα στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού έργου σχετικά μικρής διάρκειας (περίπου 10 μηνών) κατάφερε να δώσει έγκυρα επιστημονικά δεδομένα και νέες διαστάσεις στο πρόβλημα του Αμβρακικού και ειδικά στο ζήτημα του ανεπαρκούς οξυγόνου στα νερά του.
Οι παρεμβάσεις του ανθρώπου που επηρέασαν τον Αμβρακικό το τελευταίο αιώνα είναι πολλές και σε διάφορες κατευθύνσεις. Έτσι έγιναν μεγάλα έργα, όπως φράγματα στους 2 βασικούς ποταμούς, αποστραγγιστικά κανάλια και τάφροι, το λιμάνι της Πρέβεζας στην είσοδο του κόλπου κ.α. Επίσης  ο Αμβρακικός δέχτηκε μεγάλη επιβάρυνση από τους χημικούς, βιολογικούς και άλλους ρύπους που οφείλονται στην αύξηση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας, όπως η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, ο δευτερογενής τομέας, αλλά και η αύξηση του αστικού πληθυσμού στη λεκάνη απορροής του.
Η άποψη που έχει επικρατήσει είναι ότι μεγάλο πρόβλημα στον Αμβρακικό είναι η περιορισμένη ανανέωση των νερών του. Έτσι έχουν ακουστεί και προτάσεις από διάφορους να γίνουν επιπλέον ανοίγματα ώστε να ανανεώνονται τα νερά και να λυθεί το πρόβλημα. Η άποψη αυτή παραγνωρίζει το γεγονός ότι από βιολογικής πλευράς ο Αμβρακικός δεν θεωρείται κόλπος αλλά μια μεγάλη λιμνοθάλασσα που περικλείει άλλες μικρότερες. Σε αυτό συντελούσε το στενό και σχετικό ρηχό (4 μ. περίπου) άνοιγμα προς το Ιόνιο πέλαγος. Για αυτό και το αλμυρό νερό της ανοικτής θάλασσας δεν μπορούσε να εισχωρήσει ελεύθερα στον Αμβρακικό αλλά μόνο μετά από ανάμειξη, οπότε και γινόταν υφάλμυρο. Είναι, ίσως, ένα από τα σημεία κλειδιά που δημιούργησαν τον τεράστιο πλούτο σε ζωή του Αμβρακικού, όπως τουλάχιστον τον γνώρισαν οι παλιότεροι.
Το άνοιγμα του δίαυλου ναυσιπλοΐας τώρα επιτρέπει την έξοδο των υφάλμυρων νερών από το επιφανειακό στρώμα (>7 μέτρα), ενώ στο βάθος του το αλμυρό θαλάσσιο νερό εισέρχεται απρόσκοπτα στον Αμβρακικό. Έτσι τα τελευταία 30 χρόνια που υπάρχουν μετρήσεις παρατηρείται μια συνεχής αύξηση της αλατότητας των νερών του Αμβρακικού. Επειδή το αλμυρό νερό είναι βαρύτερο, δημιουργείται μια στρωμάτωση και ο εφοδιασμός του βαθιών νερών δυσχεραίνεται με αποτέλεσμα να εμφανίζονται υποξικά (ανεπαρκές οξυγόνο για τη ζωή) ή και ανοξικά φαινόμενα (πλήρης απουσία οξυγόνου). Δημιουργούνται, λοιπόν, αφιλόξενες ζώνες μειώνεται ο ζωτικός χώρος και δυσκολεύουν οι συνθήκες για τα μεγάλα ψάρια και για τα ψάρια του βυθού.
Γνωρίζαμε, ήδη, ότι ο Αμβρακικός είναι ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα. Το έργο που παρουσιάστηκε στη ημερίδα απέδειξε ότι είναι και ιδιαίτερο πολύπλοκο. Και για να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά την προστασία  του θα πρέπει να έχουμε γνώση όλων των παραγόντων που αλληλεπιδρούν. Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στο έργο κατέγραψαν το φαινόμενο της ανοξίας και των επιπτώσεών του αλλά απέφυγαν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αν θεωρούν ότι η διάρκεια του έργου ήταν σύντομη για τη σημασία και την πολυπλοκότητα του οικοσυστήματος του Αμβρακικού θα πρέπει να συνεχίσουν με κάθε τρόπο την έρευνα και να καταλήξουν σε προτεινόμενες λύσεις.
Τέλος, τονίστηκε ιδιαίτερα από τους καθηγητές η σημαντική συμβολή και ο ενθουσιασμός των νέων ερευνητών στις εργασίες αλλά και η μεγάλη φυγή εκατοντάδων χιλιάδων νέων ανθρώπων και δεκάδων χιλιάδων νέων διδακτόρων από τη χώρα μας. Θα μου επιτραπεί  ο παραλληλισμός ότι όπως δημιουργήσαμε στον Αμβρακικό ένα ανοξικό περιβάλλον για τα ψάρια, δημιουργήσαμε και στη χώρα μας ένα ανοξικό περιβάλλον για τους νέους. Οφείλουμε να εργαστούμε σκληρά για την εξυγίανση αυτού του περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Παράρτημα Ηπείρου-Νήσων

Τάσος Γάτσιος

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Εκδηλώσεις σε Άρτα και Πρέβεζα από τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

Στις 27 και 28 Απριλίου 2017 θα πραγματοποιηθούν στην Άρτα (18:00 Αίθουσα Επιμελητηρίου Άρτας) και στην Πρέβεζα (18:00 Ξενοδοχείο Μαργαρώνα) αντίστοιχα, οι τελικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου:

Ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: αποτύπωση, επιπτώσεις και διαχείριση

το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 2009-2014 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ).
Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν το Πανεπιστήμιο Πατρών (επικεφαλής εταίρος), το ΕΛΚΕΘΕ, το Κέντρο Υγροβιοτόπων Αμβρακικού, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το ΤΕΙ Ηπείρου.
Το Εργ. Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου συμμετείχε στο έργο υλοποιώντας το κομμάτι που αφορούσε τη συμβολή των απορροών των μεγάλων αποστραγγιστικών τάφρων και των ποταμών στην ποιότητα των νερών του κόλπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο: http://eeagrants.amvrakikos.upatras.gr/

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Άμεσα αναμένεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τις μεταβιβάσεις για να ξεμπλοκάρει το ΟΣΔΕ.

Θέμα ωρών ή στη χειρότερη περίπτωση λίγων ημερών αποτελεί η επικείμενη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα σημάνει και τη δυνατότητα να μπορούν να προχωρήσουν οι αγρότες σε μεταβιβάσεις. Η παρέλευση της περιόδου των διακοπών του Πάσχα θα σημάνει την επιτάχυνση των διαδικασιών σε μια σειρά ζητημάτων που εκκρεμούν από τη Βάθης.
Καλά πληροφορημένη πηγή μάλιστα, ανέφερε  ότι η αναμενόμενη υπουργική απόφαση - εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης μπορεί να εκδοθεί ακόμα και την Πέμπτη 20 ή την Παρασκευή 21 Απριλίου. Εάν όλα πάνε καλά η δημοσίευση της εν λόγω απόφασης θα πρέπει να ενεργοποιήσει και την ηλεκτρονική διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να καταχωρούνται τα στοιχεία των εμπλεκόμενων της μεταβίβασης δικαιωμάτων στη σχετική φόρμα.
Δηλώσεις για το θέμα παραχώρησε και ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γ. Κέντρος, ο οποίος ανέφερε ότι «για φέτος δεν αναμένεται κάποια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία των μεταβιβάσεων. Εκτιμώ ότι η σχετική ΥΑ θα εκδοθεί άμεσα».
Την ίδια στιγμή αγρότες και μελετητές δυσανασχετούν δικαιολογημένα για μια διαδικασία που ξεκίνησε θεωρητικά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στην πράξη όμως χαρακτηρίζεται από προβλήματα και ελλείψεις που μένει να φανεί κατά πόσο θα συμβάλλουν στην καθιερωμένη...συμφόρηση που παρατηρείται κάθε χρόνο όταν πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Πηγή:www.agrotypos.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Μέχρι τις 16 Ιουνίου η αξιολόγηση των φακέλων των Νέων Αγροτών.

Την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου ξεκίνησε η αξιολόγηση των Νέων Αγροτών, με τη διαδικασία να πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και τις 16 Ιουνίου, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που δίνει οδηγίες προς τους αξιολογητές.
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έβαλε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται ότι οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες θα βαδίσουν στα τυφλά κατά την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και στη διαδικασία των μεταβιβάσεων που λήγουν στις 15 Μαΐου, καθώς δεν θα ξέρουν αν θα λάβουν το πριμ, πριν το καλοκαίρι.
Αναλυτικότερα η απόφαση με Θέμα: «Πρώτη Εγκύκλιος Εφαρμογής Υπομέτρου 6.1 σχετικά με την έγκριση Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήματος Στήριξης και τον καθορισμό προθεσμιών ολοκλήρωσης αξιολόγησης» αναφέρει ότι:

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1:
1. Εγκρίνουμε τον συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο Οδηγό Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας.
2. Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της πρώτης αξιολόγησης την 12/4/2017. Οι πρώτες αξιολογήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 29/5/2017.
3. Η δεύτερη αξιολόγηση μπορεί να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 16/6/2017.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος-Οδηγία
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Νέα πρόσκληση στη Βιολογική Κτηνοτροφία, το κριτήριο ΝATURA παίζει καθοριστικό ρόλο για ένταξη στη Βιολογική Γεωργία. Έντονη κριτική στο ΥΠΑΑΤ από την ΠΟΓΕΔΥ.

Το διαφαινόμενο αδιέξοδο στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και οι τριπλάσιοι προς ένταξη υποψήφιοι δικαιούχοι σε σχέση με αυτούς που κάλυπτε ο αρχικός προϋπολογισμός οδήγησε το ΥπΑΑΤ στην επαναπροκήρυξη των δράσεων για τους κτηνοτρόφους. Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο διευκρινίζοντας ότι υποβλήθηκαν συνολικά 64.016 αιτήσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό που ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για τις μεν δράσεις της βιολογικής Γεωργίας εντάσσονται σε πρώτη φάση οι παραγωγοί (νεοεισερχόμενοι και «παλιοί») που πληρούν το κριτήριο ΝATURA, μέχρι της εξαντλήσεως του διαθέσιμου κονδυλίου των 200 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως επαναπροκηρύσσονται οι δράσεις για τη Βιολογική Κτηνοτροφία και αναμένεται ο καθορισμός νέων κριτηρίων ένταξης για τους υποψήφιους δικαιούχους.
Προκαλεί πάντως εντύπωση και εύλογα ερωτηματικά η τακτική του ΥΠΑΑΤ να δώσει δύο συνεχόμενες παρατάσεις στη σχετική προθεσμία (έληγε κανονικά στις 28 Φεβρουαρίου) με αποτέλεσμα να υπάρξει όλη αυτή η πληθώρα αιτήσεων και να φτάσουμε στο σημερινό αδιέξοδο. Άλλωστε είναι γνωστό στην "πιάτσα" ότι τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας υπήρξε τεράστια κινητοποίηση, ακόμα και με προσωπικές επιστολές, διαφόρων φορέων (μελετητικά γραφεία, συνεταιριστικές και άλλες οργανώσεις) προκειμένου να παρακινηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί για να κάνουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ αναφέρει τα εξής:

Ένταξη δικαιούχων στη βιολογική γεωργία, νέα προκήρυξη για τη βιολογική κτηνοτροφία

Η πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» με τις 4 διαφορετικές δράσεις (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία, νεοεισερχόμενοι στη βιολογική κτηνοτροφία, «παλιοί» στη βιολογική γεωργία, «παλιοί» στη βιολογική κτηνοτροφία) βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από αγρότες -  βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι εκδήλωσαν τεράστιο ενδιαφέρον για ένταξη στο Μέτρο. Υποβλήθηκαν συνολικά 64.016 αιτήσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό που ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ.
Η ανταπόκριση αυτή αποτελεί μια θετική εξέλιξη, δημιούργησε ωστόσο αδυναμία  ένταξης όλων των δικαιούχων, καθώς ο αιτούμενος προϋπολογισμός από τους ενδιαφερόμενους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Μέτρου σχεδόν στο τριπλάσιο.
Ακόμα και οι ενδιαφερόμενοι βιοκαλλιεργητές που πληρούν το κριτήριο του να έχουν ποσοστό της εκμετάλλευσής τους σε περιοχές NATURA (ένα κριτήριο που εξασφαλίζει προτεραιότητα ένταξης με βάση το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα και την πρόσκληση του Μέτρου), ήταν περισσότεροι από εκείνους που μπορούσε να καλύψει ο προϋπολογισμός του Μέτρου.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε:
-Την ένταξη, σε αυτή τη φάση, όσων είχαν υποβάλλει αίτημα στις δύο δράσεις, 11.1.1 και 11.2.1, της βιολογικής γεωργίας (νεοεισερχόμενοι και «παλιοί») και πληρούν το κριτήριο του να έχουν ποσοστό της εκμετάλλευσής τους σε περιοχές NATURA. Το ποσό που θα διατεθεί θα είναι περίπου 200 εκατ. ευρώ.
-Την εκ νέου προκήρυξη του Μέτρου για τις δύο άλλες Δράσεις, 11.1.2 και 11.2.2, που αφορούν στη βιολογική κτηνοτροφία (νεοεισερχόμενοι και «παλιοί»). Το διαθέσιμο ποσό θα είναι στα επίπεδα των 400 εκατ. ευρώ και τα κριτήρια ένταξης θα επαναπροσδιοριστούν.

Έντονη κριτική ασκεί εν τω μεταξύ στο ΥπΑΑΤ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) σχετικά με την απόφαση - ανακοίνωση του υπουργείου να επαναπροκηρύξει τις δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας και να εντάξει τους υποψήφιους των δράσεων της βιολογικής Γεωργίας που πληρούν το κριτήριο NATURA. Όπως υποστηρίζει η ΠΟΓΕΔΥ, η επιλογή αυτού του κριτηρίου ως αποκλειστικού «κόφτη» λειτουργεί αντίθετα στη φύση του προγράμματος. Προτείνει μάλιστα την ολική ακύρωση και επαναπροκήρυξή του.

Ολόκληρη την Ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ  μπορείτε να δείτε εδώ.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ορθή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 4 Απριλίου στην Πρέβεζα.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε χθες (29-3-2017) το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

Αθήνα, 29/3/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει της έναρξης περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, προγραμματίζει ενημερωτικές εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με θέμα: «OΣΔΕ 2017-Σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017».
Γνωρίζοντας την τεράστια σημασία που έχει η σωστή υποβολή της Αίτησης, τόσο για την έγκαιρη και πλήρη πληρωμή της ενίσχυσης στους αγρότες, όσο για την αποφυγή προστίμων και καταλογισμών για τη χώρα μας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετέχουν στην ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρειά τους.
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας σχετικά με τα σημεία που πρέπει να προσέξουν και τα παραστατικά που πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της Αίτησης και κατά τους μετέπειτα ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να μειωθούν όσο είναι δυνατό, τα λάθη και οι παραλείψεις που οδηγούν σε προβλήματα στην πληρωμή τους. Τέλος, θα ενημερωθούν για άλλα θέματα που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, συνδεδεμένες ενισχύσεις, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.
Η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων παραγωγών είμαστε βέβαιοι ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα, καθώς ο ενημερωμένος παραγωγός δηλώνει σωστά και πληρώνεται έγκαιρα, χωρίς μειώσεις και καθυστερήσεις. Τονίζεται ότι όσο νωρίτερα υποβληθεί η αίτηση, με δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15/5 αυστηρά, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχει στη διάθεσή του ο παραγωγός για διόρθωση λαθών πριν την πληρωμή. Επομένως, καλούμε όλους τους παραγωγούς, με το που θα ανακοινωθεί η έναρξη υποβολής των αιτήσεων να σπεύσουν είτε στα πιστοποιημένα κέντρα υποβολής Δηλώσεως (Κ.Υ.Δ) είτε μόνοι τους μέσω του opekepe.gr να υποβάλουν την αίτησή τους.

(Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί ως τώρα και το οποίο θα επικαιροποιείται τακτικά)

Σε ό,τι αφορά την Πρέβεζα, η σχετική εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Απριλίου 2017, και ώρα 11:30 π.μ. στην "Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης".
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Οργή από τους μελετητές για την "αποικιακή" σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν με την "GAIA Επιχειρείν"

Πριν από μία εβδομάδα είχαμε γράψει εδώ για τη σημαντική αλλαγή που προωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάργηση των φορέων Β' του ΟΣΔΕ και την ανάληψη του συντονισμού της διαδικασίας από τον ίδιο τον Οργανισμό. Όπως φαίνεται οι εξελίξεις διέψευσαν τις προσδοκίες. Το άρθρο που ακολουθεί είναι από τον ιστότοπο www.agronews.gr και το αναδημοσιεύουμε αυτούσιο:

Στον ίδιο παρονομαστή δείχνει να επιστρέφει η υπόθεση των δηλώσεων ΟΣΔΕ μετά την αποικιοκρατική σύμβαση την οποία καλούνται να υπογράψουν τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων με τον γνωστό φορέα συντονισμού του έργου, μια σύμβαση η οποία, σκιαγραφώντας εκ νέου ανύπαρκτες υπηρεσίες μεταφέρει το κόστος τους στις πλάτες των δικαιούχων ενισχύσεων αγροτών.
Με την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης να έχει ξεκινήσει, οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών κάνουν πολλούς να αναρωτιούνται…  ποιος αλήθεια κυβερνάει αυτόν τον τόπο! Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου που με συνέντευξη τύπου πριν από λίγες μέρες περιέγραφε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, διαβεβαιώνοντας ότι το ΟΣΔΕ επιστρέφει σπίτι του ή ένα αφανές κέντρο επιτήδειων που έχει στήσει μια μηχανή σε βάρος του αγροτικού κόσμου;
Σε κάθε περίπτωση, ο δούρειος ίππος της όλης υπόθεσης, από τη στιγμή που η πολιτική βούληση περί άλλων τυρβάζει, θα πρέπει να αναζητηθεί σε κάποιους από τους πάνω ορόφους της οδού Δομοκού 5, όπου οι κρατούντες έχουν βρει τον τρόπο να φέρνουν τα πράγματα στα μέτρα των «εργολάβων». Τελευταία πράξη στο… δράμα του ΟΣΔΕ το τελεσίγραφο προς τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων να υπογράψουν με το πιστόλι στον κρόταφο μια σύμβαση της οποίας μέχρι πριν από λίγες ώρες δεν είχαν γνώση και την οποία φρόντισε να συντάξει με κάθε λεπτομέρεια ως εις εκ των συμβαλλομένων, αγνοώντας επιδεικτικά τη θέση, το έργο και τις δυνατότητες του αντισυμβαλλόμενου, κυρίως όμως τις τα αντικειμενικά περιθώρια των υπόχρεων σε δηλώσεις αγροτών οι οποίοι υποχρεώνονται για μια ακόμα φορά σε ένα βαρύ τίμημα, χωρίς να ερωτηθούν και χωρίς να εξετάζεται αν μπορούν.
Η επίμαχη σύμβαση την οποία καλούνται να υπογράψουν ιδιώτες γεωπόνοι μελετητές και συνεταιριστικές οργανώσεις που διατηρούν Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων έχει ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΣΔΕ 2017-2020 

Όπως ήταν φυσικό η δημοσιοποίηση της Σύμβασης-τελεσίγραφου έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από όλους τους φορείς υλοποίησης του ΟΣΔΕ.

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΦΑ σε κοινή διαμαρτυρία  την Τρίτη 28 Μαρτίου
Ανοιχτή πρόσκληση προς τις ∆ιοικήσεις όλων των ΚΥ∆ - ΠΥΛΩΝ µελών της ακόµα και αυτών που πρόσκεινται στη ίδια την εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. απευθύνει µε σχετική ανακοίνωσή της, που υπογράφει ο Γιώργος Ανέστης, η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 π.µ. στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand, Αθήνα, προκειµένου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «να αποτρέψουµε την αποικιοκρατική σύµβαση που ευθέως στρέφεται ενάντια στα συµφέροντα των παραγωγών και στην νοµική αυτοτέλεια των ΚΥ∆».Παράλληλα µε την ίδια διατύπωση αλλά δική της ανακοίνωση την ίδια πρόσκληση απευθύνει και η ΠΕΦΑ.

Εξηγήσεις για τις αποικιοκρατικές μεθοδεύσεις στο ΟΣΔΕ ζητά η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ
Άμεσες εξηγήσεις από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποφασιστική παρέμβαση της Πολιτικής Ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητά η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ για την περιφρούρηση της νομιμότητας και της κοινής λογικής από αποικιοκρατικές μεθοδεύσεις ιδιωτικών συμφερόντων που διπλασιάζουν το ποσοστό κέρδους τους με την αρωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πώς να συναινέσουμε σε εικονικές υπηρεσίες;
Τον προβληµατισµό της για το σχέδιο Σύµβασης ∆ιασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφορίας (Σ∆ΕΓΤΥΑΠ) µεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΠΥΛΩΝ εκφράζει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λακωνίας µε επιστολή της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος εκχωρεί αυτά δικαιώματα; Να παραταθεί η υπογραφή των συμβάσεων μέχρι να διορθωθούν οι μονοπωλιακές συμπεριφορές ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων  

«Με ποιόν συνεννοήθηκε η Gaia Επιχειρείν για την προτεινόμενη κοστολόγηση, από ποιόν εγκρίθηκε αυτή, πόσο αυξάνει το κόστος από αυτή, για ποιες ακριβώς παρεχόμενες υπηρεσίες ζητάει αυτή την αμοιβή, σε τι αποσκοπούν αυτές οι υπηρεσίες, γιατί αδυνατεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες» είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων, με αφορμή την επιστολή της Gaia Επιχειρείν στα ΚΥΔ για υπογραφή μέχρι 24 Μαρτίου Σύμβασης συνεργασίας για τη συμπλήρωση και υποβολή ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ 2017-2020. Στην επιστολή, που υπογράφει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευθύμης Ιακωβάκης, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους γεωπονικούς φορείς, μεταξύ άλλων ζητείται να δοθεί η δέουσα προσοχή στο τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τέτοιου είδους συμπεριφορές και να δοθεί παράταση στην αποστολή των συμβάσεων μέχρι να διευκρινιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα τετελεσμένα γεγονότα που επιβάλλει στα ΚΥΔ η προτεινόμενη σύμβαση από τη Gaia Επιχειρείν.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Σημαντική εξέλιξη η κατάργηση των φορέων Β' στο ΟΣΔΕ 2017. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ περνά πλέον ο συντονισμός της διαδικασίας.

Δηλώσεις ΟΣΔΕ με ελάχιστο ή και μηδενικό κόστος, χωρίς ειδήμονες και μηχανογραφικά μονοπώλια, σηματοδοτεί η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση την οποία μπαίνει πρόωρο τέλος στο πολυετές «μνημόνιο» με το οποίο ο φορέας Συντονισμού είχε δέσει χειροπόδαρα συνεταιριστές και ιδιώτες – μελετητές που συνδράμουν την υπόθεση των δηλώσεων των αγροτών. Σημειωτέον ότι από το απόγευμα της Τετάρτης 15 Μαρτίου παρέχεται σταδιακά πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση παραλαβής των δηλώσεων και ξεκινάει χωρίς παρατράγουδα η όλη διαδικασία.
Στο εξής όλη η δουλειά συμπλήρωσης, παραλαβής και υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ θα γίνεται από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), ενώ την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του όλου συστήματος θα έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της γνωστής ρήσης «το ΟΣΔΕ επιστρέφει σπίτι του». 
Όλα τ’ άλλα είναι εκ του περισσού. Υπ’ αυτή την έννοια οι συμβάσεις συνεργασίας με τον φορέα Συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης των Κ.Υ.Δ. που μάλλον καθίστανται προαιρετικές και φυσικά δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο από τη στιγμή που ο εν λόγω φορέας δεν έχει πλέον τίποτα να προσφέρει στα κατά τόπους κέντρα υποδοχής. 
Αναλυτικά η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αλλαγές στην όλη διαδικασία του ΟΣΔΕ έχει ως εξής:  

1. Η διαφοροποίηση μεταξύ των Πιστοποιημένων Φορέων Α’ και φορέων Β΄, όπως περιγράφεται στην με αρ. 8008/22-01-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ Βαθμού Β’ Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020 και στις συμπληρωματικές με αρ. 331/02-01-2015, 6621/14-01-2016, 7136/24-01-2017 καθώς και στα ΣΔΕΠΥΑΠ μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και Φορέων Α΄ , ΟΠΕΚΕΠΕ και Φορέα Συντονισμού καθώς και στις Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων Α με τον Φορέα Συντονισμού καταργείται. Οι φορείς Α΄ και Β΄ εξομοιώνονται μεταξύ τους, έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα και μετονομάζονται σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), υπογράφουν δε νέα ΣΔΕΠΥΑΠ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λειτουργούν σε ενιαία βάση, με μεταξύ τους ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως των πρώην Πιστοποιημένων Φορέων Α’. 
2. Ο υφιστάμενος Φορέας Συντονισμού μετονομάζεται σε Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ. 
3. Συστήνεται Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της εποπτείας και του ελέγχου των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) και του Φορέα Συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης των ΚΥΔ, καθώς και της αξιολόγησης του έργου τους, υποβάλλοντας τις σχετικές εισηγήσεις. 
 4. Με την παρούσα, επικαιροποιούνται και υπογράφονται εκ νέου τα ΣΔΕΠΥΑΠ μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Φορέα συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης των ΚΥΔ καθώς και οι Συμβάσεις Συνεργασίας των ΚΥΔ με τον Φορέα Συντονισμού, όπου απαλείφονται όλα τα σημεία που αναφέρονται στη διάκριση και διαφορετικό ρόλο των Φορέων Α και Β και καταργούνται ανάλογα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Φορέων Β’ που απέρρεαν εκ του προηγούμενου ρόλου τους. 
 5. Οι παρούσες ρυθμίσεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης σχετικής απόφασης. 

(Πηγή: www.agronews.gr)

Υπενθυμίζουμε ότι:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Παρασκευή 9η Ιουνίου 2017, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

 Βρείτε εδώ το έγγραφο - απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Διαδικασία για την υποβοήθηση των αγροτών στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ.pdf 

 Βρείτε τα 276 πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Τροποποιητική απόφαση για την πιστοποίηση φορέων ΟΣΔΕ.pdf
Διαβάστε περισσότερα...